Uredništvo glasila Občan

Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 77. Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.

Glavni in odgovorni urednik
Sašo Jovanovič

Oblikovanje
Sašo Jovanovič

Grafična priprava in tisk
Tiskarna ACO – Mitja Jovanovič s.p.
CDK 39, 1270 Litija

Izdajatelj
Tiskarna ACO – Mitja Jovanovič s.p.
CDK 39, 1270 Litija

ID št. za DDV: SI62639617

Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.